12 novembre 2016

När Nick Carter drevs på flykten
Ulf Boëthius

När Nick Carter drevs på flykten

Kampen mot "smutslitteraturen" i Sverige 1908-1909

Gidlunds Bokförlag
Sweden
374 pages, 1989
ISBN : 91-7843-018-6Inledning

I. Nick Carters Sverige
     Sverige moderniseras
          Industrialiseringen
          Befolkningsutvecklingen
          Levnadsstandarden
          Varumarknaden
     Stockholm blir storstad
          Befolkningsutvecklingen
          Moderniseringen
          Boendeförhållandena
          Nöjeslivet
II. Den svenske Nick Carter
     Bokmarknadens expansion
     Diktomiseringen
     "Smutslitteraturen"
          "Dekadenslitteraturen"
          "Kolportagelitteraturen"
          "Nick Carter-litteraturen"
     Nick Carter-litteraturens genombrott
     Producenter och förläggare
     Distribution och försäljning
     Läsarna och deras preferenser
     Nick Carter, Amerikas störste detektiv
     Nick Carter i Sverige
     Den svenske Nick Carter
          Omslagen
          Fabel och handlingsmönster
          Personerna
          Miljön
          Språk, stil och berättarteknik
          Ideal, värderingar, mentalitet
     Varför läste man Nick Carte ?
III. När Nick Carter drevs på flykten
     Nick Carter-kampanjen som "moralisk panik"
     Varningar och förebud
          1907 års kampanj mot "smuts- och kolportagelitteratur
          Brottmåls-reportagen och "biografeländet"
     Nya Dagligt Allehanda inleder Nick Carter-striden
     Socialdemokratiska ungdomsförbundet engagerar sig
     Den socialdemokratiska exploateringen
     Kampen mot "dekadenslitteraturen"
     Svenska riksförbundet mot osedlighet
     Dagens Nyheters kampanj mot Nick Carter
     Övrig agitation - till höger och till vänster
     Nick Carter drivs på flykten
          Kampen mot tobakshandlarna
          Folkskolemyndigheterna griper in
          Tobakshandlarna slutar sälja
          Avslutande "röjningsarbete"
IV. Den hotade ordningen
     Smuts och ordning
     Den förvildade ungdomen
          "Ungdomens" födelse
          Sekelskiftets svenska ungdom
          "Förvildningen"
          Brottsligheten
          Nick Carter som syndabock
     De farliga arbetarna
          Arbetarklassens frammarsch
          Strejker och konflikter
          "Handlingens propaganda"
          Makthavarna organiserar sig
          Med rätten som vapen
          Disciplineringen
          Arbetarrörelsens bildningssyn
          "En ny andlig patricierrace"
          De "bildningsfientliga" ungsocialisterna
          Ungdemokraternas motvilja mot "smutslitteratur"
          "Arbetarrörelsekampajen"
     Den hotade offentligheten
     Kampen på det litterära fältet
V. Efter Nick Carter
     "Hvarmed ersätta Nick Carter ?"
          Goda och billiga ungdomsböcker
          Bibliotek för barn och ungdom
          Folkskolans litteraturundervisning
          Kommittén för "sund barn- och ungdomslitteratur"
     Kommittén för främjande av god och billig nöjesläsning
          Grundandet
          "Roliga böcker"
          25-öresböckerna
          Komminttén avslutar sitt arbete
     Den fortsatta kampen

Noter
Förkortningar
Källor och litteratur
Personregister
Aucun commentaire: