03 janvier 2017

"Fortsättning följer"
Ingemar Oscarsson

"Fortsättning följer"
Följetong och fortsättningsroman 
i dagspressen till ca 1850

Liber Läromedel Lund
Litteratur Teater Film n° 16
Press & Litteratur n° 11
Lund, Sweden
282 pages, 1980
ISBN : 91-40-30397-7I. Inledning
     1. Utgångspunkter, frågeställingnar
     2. Tidigare forskning rörande enskilda tidningsgenrer och deras historia
II. "Följetongen" som journalistiskt begrepp i äldre press
     1. Den tidiga feuilletonen i fransk press : från lösbiliga till fast kulturavdelning
     2. Europeisk "feuilletonism"
     3. Termen följetong i svenskt språkbruk under 1800-talet
III. Skönlitterär prosa i europeisk press till mitten av 1800-talet
     1. Press och fiktionsprosa under 1700-tal och tidigt 1800-tal : England, Tyskland, Frankrike
     2. Svensk press före 1840-talet
     3. Följetongsromanens högkonjunktur i Frankrike på 1840-talet
IV. Den svenska 1840-talspressen och följetongsavdelningens genombrott
     1. 1840-talspressen : struktur, upplagor, spridning
     2. Följetongsavdelningens genombrott : bakgrundsfaktorer och utbredningsmönster
     3. Pressens syften med följetongenoch samtida kommentarer. Målgrupper bland
          publiken, eventuella upplagereaktioner
V. Följetongen som redaktionell kategori i 1840-talspressen
     1. Det skönlitterära materialets tillväxt
          1.1. Förändringar i publiceringsfrekvens
          1.2. Förändringar i utrimmesandel
          1.3. Formatökningar och prishöjningar
     2. Följetongsavdelningens utseende och innehåll. Skönlitterärt och icke-skönlitterärt under
          strecket
     3. Materialanskaffning och redaktionell hantering av följetongen
          3.1. Originalbidrag och eftertryck
          3.2. De första "följetongsredaktörerna"
VI. Följetongslitteraturen och Följetongsförfattarna
     1. Från "feuilletons-artikel" till fortsättningsroman
     2. Översättningar kontra inhemska bidrag. Översättningsmaterialets språkliga fördelning
     3. Författarkårens sammansättning. De frekventa utländska namnen
          3.1. Franskspråkiga
          3.2. Tysk- och engelskspråkiga
          3.3. Övriga utländska
     4. De inhemska bidragsgivarna. Litteratursociologiska o.a. aspekter på medarbetarskapet
          i pressen
     5. Följetongslitteraturen mot bakgrund av den samtida fiktionsprosan i stort
          5.1. "Följetong" och "följetongsroman" som litterära begrepp
          5.2. Genrer och författarprofiler
     6. Tidningsmediets och publiceringsformens betydelse
          6.1. Följetongen och tidningarnas politiska hållning
          6.2. Den lokala anknytningen
          6.3. Aktualitet och föregiven autenticitet
VII. Avslutning

Noter
Bilagor
Källor och litteratur
Zusammenfassung
Personregister

Aucun commentaire: